غمخانه دل

غمخانه دل

غمخانه دل

غم نوشته های کسی که:
در تمام عمرش فقط
دو شماره تلفن حفظ کرد

مردی در تاریکی و ظلمات دنیا تنها!مینوسید تا بماند!